Logo
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky

Bílek Otto

Malostranská 6,

686 01 Uherské Hradiště

IČO: 687 14 602

Zápis: Městský Úřad Uherské Hradiště

          Obecní živnostenský úřad

          686 01 Uherské Hradiště

Č. j.: MUUH-ŽO/15969/2018/KovŽ

Sp. značka: 2672/2018

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zahradnictviuh.cz

Firma není plátce DPH

 

I.

Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, kterým je Bílek Otto, IČO: 687 14 602 a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.zahradnictviuh.cz

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

II.

Uzavření kupní smlouvy

1. Internetová adresa www.zahradnictviuh.cz obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Uvedené ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH (daně z přidané hodnoty). Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za sjednaných podmínek individuálně.  Nabídky prodeje zboží jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

2. Prodávající je oprávněn objednané zboží dodat i prostřednictvím jiného dodavatele.

3. Pro objednání zboží je nutné, aby kupující zaslal objednávku na email ottobilek@centrum.cz, která obsahuje zejména:

 1. údaje o kupujícím
 2. objednávané zboží
 3. způsob úhrady částky za zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení zboží
 4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

4.  Po odeslání objednávky emailem jsou údaje prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímuobjednávku, a to na emailovou adresu kupujícího, která je součástí objednávky.

5. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího dodatečné potvrzení objednávky.

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícímu na jeho uvedenou emailovou adresu.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé  kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

 

III.

Cena zboží a platební podmínky

Cena za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující hradit:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
 • v hotovosti přímo v kamenné prodejně či při převzetí (dodání) zboží na adresu kupujícího
 1. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou také náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále jen „kupní cena“).
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu.

 

IV.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo v souladu s ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do 7 dnů od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí nebo ode dne převzetí první dodávky zboží jedná-li se o pravidelnou opakovanou dodávku zboží, bez udání důvodu.
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV. odst. 1 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
 3. Prodávající je oprávněn provést ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně opotřebováno.
 4. Ve lhůtě 14 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle odst. 3 tohoto článku vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu.
 5. Kupující bere na vědomí, že pokud  zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, či částečně opotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

V.

Přeprava a dodání zboží

 1. Místem dodání je adresa uvedená v emailové objednávce.
 2. Zboží je dodáno převzetím zboží kupujícím.
 3. Prodávající se zavazuje dodat zboží v nejkratším možném termínu, nejpozději 14 dnů od odeslání objednávky nebude-li dohodnuto s kupujícím jinak

 

VI.

Odpovědnost za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruky se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 2161 a násl. Občanského zákoníku.
 2. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny.
 3. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2

  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

 

VII.

Ochrana osobních dat

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při respektování povinnosti správce dle §5 zákona č. 101/2000 Sb.

 

VIII.

Zasílání obchodní sdělení a Cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na emailovou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Platnost změny obchodních podmínek je dnem jejich zveřejnění na internetové adrese www.zahradnictviuh.cz

2. Tyto obchodní podmínky jsou účinné vůči kupujícímu dnem potvrzení závazné objednávky kupujícího prodávajícím.

3. Všechny texty, fotografie či ilustrace obsažené na webových stránkách www.zahradnictvi.cz podléhají autorským právům a nesmějí být kopírovány či jinak užívány bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího.

4. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 22. února 2018.

 

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz